Registrácia partnerov
verejného sektora
RPVS – Oprávnená osoba

Poskytneme Vám komplexné služby oprávnenej osoby pre potreby registrácie do registra partnerov verejného sektora.

ObjednaŤ kompletnú analýzu

Zákon

Od 01. 02. 2017 je účinný zákon o registri partnerov verejného sektora – tzv. protischránkový zákon. Subjekty – ktoré čerpajú prostriedky z verejných zdrojov v rozsahu prekračujúcom zákonom stanovený finančný limit – majú povinnosť registrácie do registra partnerov verejného sektora.

Registráciu je možné uskutočniť výlučne prostredníctvom oprávnenej osoby, za ktorú sa považujú aj advokáti. Oprávnená osoba zodpovedá tiež za správnosť zapísaných údajov, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod.

Postup pri registrácii

Na základe požiadavky klienta identifikujeme konečného užívateľa výhod a vypracujeme verifikačný dokument, ktorý je povinnou prílohou návrhu na zápis do registra s ostatnými dôležitými dokumentmi.

K vypracovaniu verifikačného dokumentu potrebujeme doložiť kompletnú vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora.

Predovšetkým potrebujeme predložiť aktuálne znenie stanov, spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu, zoznam akcionárov, výpis z obchodného (iného príslušného) registra a ďalšie podstatné dokumenty na identifikovanie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

Po skompletizovaní dokumentov podáme elektronický návrh na registráciu do registra partnerov verejného sektora: https://rpvs.gov.sk/rpvs/.

Zápis v registri musí byť vždy aktuálny. Partner verejného sektora je povinný bezodkladne informovať oprávnenú osobu o každej zmene zapísaných údajov v registri partnerov verejného sektora. Každú zmenu je oprávnená osoba povinná oznámiť registrujúcemu orgánu do 60 dní odo dňa zavedenia zmeny.

Cenník registrácie

Cena závisí od zložitosti vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. V jednoduchých prípadoch (napr. s.r.o. s jedným občanom SR) sa cena pohybuje od 400 €.

Pri zložitejších štruktúrach je cena vyššia.

Cenovú ponuku šitú Vám na mieru pripravíme podľa zadaných vstupných údajov. Na vypracovanie cenovej ponuky budeme potrebovať obchodné meno a IČO zápis požadujúcej spoločnosti a tiež naznačenie vlastníckej štruktúry.

V prípade neistoty, či skutočne máte povinnosť registrovať sa do registra partnerov verejného sektora, nás kontaktujte a objednajte si kompletnú analýzu.