Naše služby

Na každom klientovi nám záleží

Pozrieť si cenník

Právnické osoby

Svoje služby poskytujeme podnikateľským subjektom – slovenským aj zahraničným podnikateľom a spoločnostiam.

Služby pre právnické osoby zahŕňajú:

Komplexné právne poradenstvo vo všetkých oblastiach práva (obchodné právo a právo obchodných spoločností vrátane podnikania zahraničných osôb a pod.).

Právny servis od založenia spoločnosti ako aj počas ďalšieho vykonávania podnikateľskej činnosti.

Zamestnávateľom poskytujeme právne služby pre tím zamestnancov v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia či zdravotného práva.

V prípade súdneho sporu klientov zastupujeme pred súdom.

Vymáhanie pohľadávok z obchodnoprávnych vzťahov.

Fyzické osoby

Poskytujeme služby pre fyzické osoby – nepodnikateľov a pomáhame pri riešení každodenných problémov v rôznych oblastiach práva (nehnuteľnosti, sporová agenda, občianske právo, rodinné právo a pod.).

Klientom poskytujeme služby v slovenskom, anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.

Hlavné oblasti pôsobenia
a poskytované služby

Zakladenie všetkých foriem obchodných spoločností, zmeny v obchodných spoločnostiach a likvidácie spoločností.

Venujeme sa obchodno-záväzkovým vzťahom a zastupovaniu v sporoch z nich plynúcich.

Vykonávame právny rozbor obsahu zmlúv a pripomienkovanie zmlúv ešte pred ich uzavretím.

Vypracovávame právne analýzy a stanoviská k právam a povinnostiam zmluvných strán zo zmlúv už uzavretých.

Spracovávame písomné zmluvy, všeobecné obchodné podmienky, formulárové zmluvy pre opakujúce sa právne vzťahy.

Due diligence – komplexný právny audit pred uzavretím zmluvného vzťahu alebo so zámerom finančných investícií.

Prepravné zmluvy, medzinárodná preprava tovaru a zastupovanie v sporoch z nich plynúcich.

Vyhotovenie pracovných zmlúv, kolektívnych zmlúv, dodatkov k pracovným zmluvám, vypracovanie pracovných poriadkov zamestnávateľa.

Poskytovanie komplexného právneho poradenstva pre zamestnávateľov a zamestnancov v pracovnoprávnych záležitostiach a zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch.

Zastúpenie obvineného v trestnom konaní.

Zastúpenie poškodených v trestnom konaní.

Poradenstvo a zastupovanie v súdnom konaní pri rozvode manželstva.

Určenie, zvýšenie a zníženie výživného.

Príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke.

Úprava práv maloletých detí (dohody rodičov o výživnom, starostlivosť o dieťa).

Určenie materstva, určenie otcovstva, zapretie otcovstva.

Zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti.

Zastupovanie v konaní pri osvojení alebo adopcii dieťaťa.

Úprava styku s maloletým dieťaťom.

Venujeme sa tiež právnemu poradenstvu súvisiacemu s rodinnými vzťahmi, napr. vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti pred uzatvorením manželstva, úverové zmluvy, spoločný nájom bytu atď.

Zameriavame sa na prevody vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku, zriadenie a výkon záložného práva, vznik a zánik vecných bremien k nehnuteľnostiam.

Vysporiadanie spoluvlastníckych vzťahov a zastupovanie v sporoch medzi spoluvlastníkmi.

Poskytovanie riešení v oblasti nájmu a podnájmu bytov a nebytových priestorov, zastupovanie v sporoch z nájomných vzťahov.

Zastupovanie v sporoch z občianskoprávnych záväzkových vzťahov, uplatňovanie nárokov na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia.

Zastupovanie v sporoch z poistných zmlúv,

Zastupovanie v sporoch o ochrane osobnosti fyzických osôb.

Zastupovanie dedičov v dedičskom konaní

Zakladanie nadácií, občianskych združení a iných právnických osôb podľa občianskeho práva.

Venujeme sa daňovému právu, zastúpeniu pri registrácii pre daň z príjmov právnických osôb a DPH.

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti finančného leasingu.

Zastupovanie v správnom konaní, podávanie opravných prostriedkov proti rozhodnutiam správnych orgánov.

Zastupovanie v súdnych konaniach o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov súdom.

Preskúmanie možností súdneho či mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Po prevzatí zastúpenia komplexná správa pohľadávok.